Obchodní podmínky

  1. Všeobecné obchodní podmínky, GDPR a bezpečnostní pokyny

OBCHODNÍ PODMÍNKY
messina-svicky.cz
Svíčky, co mají energii...

David Hort
Sídlem. Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 09255532

Markéta Mesalinda Kubisková
Sídlem. Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
IČ: 86844989

Messina-svicky.cz prodává své zboží pouze a jen na e-shopu www.messina-svicky.cz
V naší provozovně není možné jakékoliv zboží zakoupit, jedná se čistě o provozovnu, kde naše zboží pro vás vyrábíme - nikoli o prodejnu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu u nás na e-shopu.

e-mail:
messina@messina-svicky.cz

telefon:

+420737060713

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.messina-svicky.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a přístupové údaje k uživatelskému účtu chránit před zneužitím třetí osobou.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Učiněním objednávky stvrzuje zákazník, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami v aktuálním znění, tak jak jsou uveřejněny na webové stránce.
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.2.Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, bezhotovostně platební kartou, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 2680770015/3030, pro zahraniční platbu: IBAN: CZ3630300000002680770015, SWIFT: AIRACZPP, majitel účtu David Hort, vedený u AirBank (dále jen „účet prodávajícího").
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v souladu s platnými právními předpisy a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za období ode dne splatnosti dlužné částky do dne jejího úplného uhrazení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na výzvu prodávajícího a její uhrazení nevylučuje právo prodávajícího na náhradu škody.
4.10. V případě, že se kupující dopustí porušení smlouvy (např. nepřevezme v rozporu s těmito obchodními podmínkami zboží, nebo včas nezruší objednávku, kterou učinil apod.) a prodávajícímu tím vznikne škoda, je kupující povinen tuto škodu prodávajícímu uhradit v návaznosti na ust. § 2913 občanského zákoníku..
4.11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY, REPS. OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od učiněné objednávky do potvrzení objednávky prodávajícím. Takové odstoupení je nutno učinit písemně a doručit prodávajícímu.
5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího www.messina-svicky.cz.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. telefonicky, e-mailem, osobně), a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen.
7.6. Prodávající neodpovídá za případné zdravotní komplikace v souvislosti s užíváním zboží (např. alergická reakce na zboží).
7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.messina-svicky.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8.6. Kupující má právo podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce: www.coi.cz.

 

9. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
9.2. Správcem Vašich osobních údajů je David Hort, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, adresa elektronické pošty: messina@messina-svicky.cz, tel.: +420 737 060 713 (dále jen „správce"). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
9.3. Správce zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných povinností, dále na základě oprávněného zájmu a v určitých případech na základě souhlasu kupujícího. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení o ochraně osobních údajů.
9.4. Pokud by se kupující domníval, že při zpracovávání osobních údajů prodávající porušuje platné právní předpisy, má právo požádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. Kupující má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
9.5. Doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
9.6. Dalšími příjemci osobních údajů jsou Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel e-shopového systému Webareal), Unihost s.r.o. (správce serverů) a Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti).
9.7. Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu messina@messina-svicky.cz.
9.8. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MANIPULACI SE ZBOŽÍM
12.1. Některé vonné svíčky od pochybných prodejců nemusí vždy splňovat všechny požadavky na zdravotní nezávadnost. Především se jedná o nekvalitní vosk s příměsí chemicky upravovaných aromat, a také knoty, které mohou při hoření uvolňovat škodlivé látky. Messina-svicky.cz dbá na používání parafínu nejvyšší kvality od spolehlivých dodavatelů. Bavlněný knot zajišťuje bezpečnost při jeho spalování, stačí jej pouze přistřihnout při opětovném zapálení vonné svíčky. Vonné esence jsou výrobcem určeny přímo pro používání svíček.
12.2. Messina-svicky.cz vyrábí svíčky z kvalitního parafínu a palmového vosku. Jelikož nepoužívá aditiva, je nutné pod každou svíci umístit nehořlavý tácek kvůli stékání vosku. Svíčku vždy umístěte na rovný a žáruvzdorný povrch na nehořlavý, dostatečně velký, rovný podstavec.
12.3. Jakmile svíčku poprvé zapálíte, nechte ji hořet tak dlouho, dokud se vosk rozpustí po celém povrchu, až k okrajům nádoby. Tím zabráníte vytváření nevzhledného "tunelu" a prodloužíte svíčce životnost. Mějte trpělivost – správné rozpuštění může trvat 2 až 4 hodiny.
12.4. Výška plamene se může v čase měnit, a dokonce občas působit, že vyhasíná, ale to je v pořádku. I když se zdá, že máte nízký plamen, stále hoří a postupně se jeho výška vrátí.
12.5. Rozpuštěný vosk udržujte v čistotě, bez ohořelých zápalek a nečistot.
12.6. Pro odstranění prachu ze svíčky použijte nylon nebo měkký hadřík. Jemným třením opatrně odstraňte nečistoty. Hadřík mějte suchý nebo jemně navlhčený vodou.
12.7. Nezapalujte svíčky v žádném jiném skleněném předmětu, který pro to není speciálně určen. Skleněné svíčky jsou vyráběny speciálně tak, aby odolaly teplotním změnám, ke kterým u pálení svíček dochází – což obyčejné sklo není.
12.8. Mějte svíčku na očích, nenechávejte ji hořet bez dozoru.
12.9. Svíčky používejte v dobře větrané místnosti, nikdy však v průvanu. Předmět, který způsobuje průvan, může být například stropní větrák, klimatizace nebo větřík.
12.10.Svíčku nikdy nezapalujte poblíž hořlavých materiálů.
12.11. Mezi hořícími svíčkami mějte dostatečnou vzdálenost.
12.12. Svíčku udržujte mimo dosah dětí, nejedná se o hračku.
12.13. Svíčku udržujte mimo dosah domácích zvířat a věcí, které by mohly vzplanout, a také mimo zdrojů tepla.
12.14. Nezapalujte svíčky tam, kde budou vystaveny přímému slunečnímu záření, nebo v přesvíceném interiéru (např. pod reflektory). Svíčka hoří rychleji a výslednému efektu tím nijak neprospějete. Svíčku nechte provonět hezky pomalu a v klidu.
12.15. Udržujte knot čistý a o délce 5 mm. Tím podpoříte rovnoměrné spalování a stabilní plamen. Správně by měl být plamínek ve tvaru slzy a ve vzpřímené poloze.
12.16. Knot nezkracujte, dokud není vyšší než 6 mm, nebo dokud plamen není vyšší než 3 cm, případně dokud svíčka nezačne kouřit, bliká nebo je plamen příliš vysoko, nebo když svíčka při hoření utváří na nádobě saze. Pokud se toto objeví, šetrně svíčku zhasněte, nechejte knot i vosk úplně vychladnout a zkraťte knot na 6 mm, a to jemným odlomením spálených konců konečky prstů. Zbytky odlomeného knotu odstraňte, než svíčku znovu zapálíte. Poté můžete svíčku znovu zapálit. Rozhodně do svíčky nefoukejte.
12.17. Nikdy svíčkou nehýbejte, nebo z ní nevylévejte vosk, dokud svíčka hoří, nebo je vosk horký.
12.18. Svíčky vždy skladujte na chladném, tmavém a suchém místě. Svíčky by měly stát vždy rovně, aby nedošlo k deformaci.
12.19. Pokud je svíčka příliš aromatická, mějte při hoření otevřené okna/dveře, vůně se příjemně rozptýlí. Jestli si naopak vůni chcete více vychutnat, zapalte svíčku v uzavřené místnosti. Místnost bude provoněná dle velikosti cca. po 30 minutách.
12.20. Nikdy na odstraňování vosku nepoužívejte ostré předměty, mohlo by dojít k poškrábání nebo oslabení skla, nádoba by se mohla rozbít.
12.21. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů není důvodem k reklamaci.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: David Hort, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, adresa elektronické pošty: messina@messina-svicky.cz, tel.: +420 737 060 713.
13.5. Tyto obchodní podmínky zpracovala Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Bělidle 997/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, e-mail: info@langmeier.cz, tel.: +420 731 160 036.

 

V Praze dne 28.10.2020